300 x 200 cm - 9'8"x 6'5"

Afghan Bukara Carpet – 305×202

1,850.00 1,850.00
×